Missie, visie en kernwaarden

Missie van de school

Op de Van Dijckschool laten wij onze leerlingen kennis opdoen en brengen hen vaardigheden bij om zichzelf, de ander en de wereld om hen heen beter te kunnen begrijpen.
Wij leren kinderen het beste uit zichzelf te halen om zo vol (zelf) vertrouwen deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

 

Visie van de school

Wij hebben passend bij onze missie de volgende visie uitspraken geformuleerd om onze missie waar te kunnen maken. 

1)    Kinderen leren door zowel zelfstandig als samen te werken.

2)    We bieden de kinderen een duidelijke structuur.

3)    We gaan respectvol met elkaar om.

4)    Het leefklimaat is positief en de sfeer laat zich vertalen met de woorden 

      ‘ vrolijk’ en ‘enthousiast’. 

5)    Wij zien elk kind, en wij hebben oog voor verschillende leerbehoeften.

6)    Kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces.

7)    Iedere dag zetten wij ons in voor een vertrouwd en veilig schoolklimaat.

8)    We hebben hoge verwachtingen en stellen hoge doelen, passend bij het kind, 

       zodat kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. 

9)    Wij hebben naast rekenen, taal en lezen, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, 

       (21 eeuwse) vaardigheden, executieve functies, digitale vaardigheden, techniek,
       cultuureducatie, muziek, beeldende vorming en sport. 

10)  We leren kinderen zelfredzaam en zelfstandig te zijn.

11)   Kinderen, ouders en leerkrachten dragen samen de verantwoordelijkheid voor de
         ontwikkeling, zorg en het welbevinden van het kind.

 

Kernwaarden van de school

Onze missie en visie zijn verankerd in 5 kernwaarden :. 
Betrokkenheid, leerplezier, ontwikkeling, eigenaarschap en innovatie. 
Deze 5 kernwaarden zijn met het team gekozen om als fundament te dienen voor ons onderwijs. Onze waarden zijn verenigd tot één woord : Bloei.