Burgerschap

Burgerschap gaat over hoe we met elkaar samenleven. Hoe kan je actief en betrokken bijdragen aan de wereld van vandaag en morgen? Hoe ga je om met de ander om diegene anders is dan jij? In Nederland hebben wij ons minimaal te gedragen volgens de basiswaarden van onze democratie: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Wij zien onze school als oefenplaats om kinderen te laten oefenen met deze basiswaarden. Dit is terug te vinden onze burgerschap missie, zie hieronder:

Vanuit onze missie, onze kernwaarden en onze visie hebben we de doelen voor burgerschapsonderwijs vastgesteld. Bij ieder doel gaat het wat ons betreft om de componenten [1] kennis, [2] vaardigheden, [3] attitude en [4] reflectie. Via de gekozen doelen richten we ons op de persoonsvorming van de leerlingen en de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties. Onze (zeven) doelen zijn:

 1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving (socialiteit).
   
 2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen (democratie).
   
 3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die (digitaal) “meedoen”, die (digitaal) actief betrokken willen zijn op de samenleving, die gericht zijn op (digitale) samenwerking en die iets voor anderen willen betekenen (participatie).
   
 4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies - levenswijzen), tot leerlingen met een goed zelfbeeld, met [eigen] opvattingen en een eigen [persoonlijke] identiteit (identiteit, solidariteit, seksualiteit en diversiteit).
   
 5. We zorgen voor kennis en een attitude (kritische zin) m.b.t. actuele, maatschappelijke thema’s. Onze leerlingen kunnen een standpunt innemen en hun mening over maatschappelijke thema’s effectief verwoorden (betrokkenheid).
   
 6. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven (culturele ontwikkeling).
   
 7. We geven onze leerlingen zicht op internationale betrekkingen, op Nederland in de wereld (wereldburgerschap).

Engels

Het onderwijs hoort de leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Daarom krijgen de leerlingen op onze school in de groepen 1 t/m 8 wekelijks 30 minuten les in de Engelse taal en cultuur.