Oudervereniging

 


De Oudervereniging (OV) is een groep ouders die allerlei feestelijke en leerzame activiteiten organiseert voor alle kinderen van de Van Dijckschool.
Iedere ouder met een kind op de Van Dijck is automatisch lid van de Oudervereniging.
Wat doen we? Gedurende het schooljaar organiseert de OV in overleg met ouders, leerkrachten en de schoolleiding diverse activiteiten. Denk aan het Sinterklaasfeest, de Bosdag, de Back2Schoolborrel, sportdag (Koningsspelen) en schoolreisjes.
Daarnaast draagt de OV (financieel) bij aan o.a. leesboeken voor in de klas, muziek- en toneellessen, zgn. kunstlessen voor de groepen 1 t/m 8.
Het werk door de OV bestaat daarbij uit het plannen van de activiteiten, overleggen met
school over de invulling hiervan, het verzamelen van de juiste materialen, het versieren van
de school. En niet onbelangrijk, het organiseren van hulp van ouders rondom alle
activiteiten. Dit verhoogt de betrokkenheid van de ouders en dit is weer goed voor de
kinderen.
Bij elke activiteit trekken ouders en school samen op. Zo zetten we met elkaar elk jaar weer
de leukste feesten en tradities neer, wat bijdraagt aan een goede sfeer in de school en goed
onderwijs, voor alle kinderen van de Van Dijck!

Wie zijn wij?
Bestuur:
 Jetske Eefting (voorzitter)
 Anne-France Bijker: (secretaris)
 Mark de Bos (penningmeester)
Commissie voorzitter:
 Activiteiten commissie: Hans van de Brink
 Excursie commissie: Nicolien van Slobbe
 Sport commissie: Ferry Dirksen
 Vertegenwoordiging school: Cora Fokker (groep 3)
Elke commissie bestaat weer uit een groep enthousiaste ouders.
Wil je aansluiten…absoluut welkom!

Vergaderingen
Oudervereniging vergadert zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt terug en
vooruit gekeken op de activiteiten, worden de financiën doorgenomen en worden er
nieuwe plannen gemaakt. 

Financiën
De activiteiten die de OV organiseert worden betaald uit de jaarlijkse (vrijwillige)
ouderbijdrage. Deze wordt in de eerste maanden van het schooljaar geïnd door de
penningmeester van de OV. Bij aankomst na september, wordt naar rato eenvrijwillige bijdrage gevraagd. De OV beheert de gelden die binnenkomen.
De penningmeester stelt aan het begin van het schooljaar een begroting op, waarbij voor elk
van de activiteiten een budget wordt bepaald. De besteding wordt bijgehouden in een
financieel overzicht (altijd op te vragen). Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd
aan de kascommissie en aan de leden van de Oudervereniging.

Contact en informatie
De Oudervereniging informeert via de klassen app groepen en de Nieuwsbrief van school.
Wil je meer informatie? Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Spreek een van ons aan of
stuur een e-mail naar ov.vandijckschool@gmail.com

Jetske

Voorzitter

Anne-France

secretaris

Mark

Penningmeester

Hans

Activiteitencommissie

Ferry

Sportcommissie

Nicolien

Excursiecommissie