Passend onderwijs

Passend onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek binnen ons onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Om dit mogelijk te maken gaan we op de Van Dijckschool uit van een leerstofjaarklassensysteem. Hierbij zitten de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Vanuit deze context geven we in de afzonderlijke groepen, maar in een doorgaande lijn binnen de school, het onderwijs zoveel mogelijk op maat en werken we in 3 niveaugroepen bij rekenen, taal en lezen. We onderscheiden hierbij een basisgroep, een verrijkingsgroep en een intensieve groep.

 

Interne​ ​begeleiding
Onze interne begeleider (Tamara Huigen) coördineert binnen de school de ondersteuning en begeleiding ten behoeve van de leerlingenzorg.
Drie maal per schooljaar wordt er een gesprek met de leerkrachten over het onderwijs in de groep gevoerd, worden er groepsbezoeken gepland en worden er als dat wenselijk is, gesprekken met ouders en kinderen gevoerd. Kinderen waarbij de leerkracht een specifieke ondersteuningsvraag heeft, worden besproken in een leerlingenbespreking. Deze bespreking vloeit voort uit de groepsbesprekingen.

 

Remedial​ ​Teaching
Indien de intensieve groep in de klas ontoereikend is voor een kind, dan kan het in aanmerking komen voor remedial teaching buiten de groep. Het kind wordt door de leerkracht aangemeld bij de intern begeleider. In overleg met de leerkracht bekijkt de RT-er (Janneke Abberingh) aan welke doelen buiten de klas gewerkt gaat worden. Drie keer per jaar wordt de begeleiding geëvalueerd met de leerkracht (in oktober, februari en juli). Dit wordt teruggekoppeld naar de intern begeleider en naar de ouders. Bij de evaluatie wordt bekeken of de begeleiding afgerond kan worden, of dat er een vervolg plaatsvindt. In dat laatste geval wordt het plan bijgesteld en worden er nieuwe doelen geformuleerd. Er zijn ook kinderen waarvoor ouders externe RT inschakelen. Wij hanteren het uitgangspunt dat deze RT buiten schooltijd gegeven wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de school, vindt deze begeleiding onder schooltijd plaats.

XL groep
Het kan zijn dat kinderen die in de verrijkingsgroep zitten, alsnog te weinig uitdaging vinden in de aangeboden leerstof. Het gaat hierbij over het algemeen om intelligente kinderen die de stof die de leerkracht aanbiedt, makkelijk aankunnen en voor de verwerking daarvan hun hand niet omdraaien. Ze zijn snel klaar met hun werk en hebben vaak een tekort aan uitdaging. Een aandachtspunt vormen leerlingen waarvan de leerkracht/intern begeleider vermoeden of constateren dat er sprake is van onderpresteren door bijvoorbeeld motivatieverlies of faalangst. Door de XL groep te laten bestaan uit hoogbegaafde en begaafde leerlingen, helpen we voorkomen dat de hoogbegaafden in een isolement raken en zich alleen met ontwikkelingsgelijken ontwikkelen. Ze hebben zo de mogelijkheid om zichzelf ook te ontwikkelen binnen een groep leerlingen met een hoog cognitief niveau, waarbij bovendien de mogelijkheid bestaat te schakelen naar hoogbegaafd niveau. Vanaf groep 4 is één dagdeel per week vrijgemaakt om leerlingen die dat nodig hebben extra uitdaging te bieden. In groep 1 t/m 3 wordt er op maat tijd vrijgemaakt. Tijdens deze XL-uren, krijgen de leerlingen werk op niveau aangeboden (ook voor in hun eigen groep) en kijken ze hun werk na, wat ze gedurende de week in de klas hebben gemaakt. Wij richten ons op een groep kinderen die baat heeft bij extra uitdaging. We willen de leerlingen binnen onze eigen school begeleiden, zodat ze zich in hun eigen omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. De basis blijft altijd de eigen groep en de groepsleerkracht blijft verantwoordelijk. Mocht de leerkracht kinderen in zijn of haar groep hebben die in aanmerking zouden komen voor de XL groep, dan wordt dit altijd via de Intern Begeleider aangegeven. In overleg wordt vervolgens gekeken wat de mogelijkheden zijn, waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar het leerstofaanbod in de groep. Het deelnemen aan de XL-groep is niet iets vrijblijvends. Er wordt gewerkt met een jaarprogramma en een door de leerlingen zelf bij te houden werkschema. Reflectie en evaluatie vindt plaats middels een logboek op de computer en een portfolio. Werk wordt beoordeeld en geregistreerd en de resultaten worden meegenomen in de reguliere rapportage. In november, februari en juni vinden er voortgangsgesprekken plaats, waarbij de XL leerkracht en IB‘er de kinderen bespreken en beslissen, in overleg met de groepsleerkracht, of het kind verder kan gaan in de XL groep. Indien wordt besloten dat het beter is voor de ontwikkeling van het kind om het programma in de klas te volgen, dan worden de betreffende ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarin het besluit wordt toegelicht.

 

Externe​ ​hulp
Het kan voorkomen dat het leerstofaanbod op onze school, ondanks alle inspanningen, niet volstaat. In dat geval kunnen wij hulp inroepen via ons samenwerkingsverband Zout.
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: www.swvzout.nl